De bronafbeelding bekijken

Sinds 2010 organiseren wij samen met Anke van Hal (hoogleraar duurzaamheid van Nyenrode Business Universiteit) de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking. Dit platform kent twee doelgroepen; Executives en High Potentials. Daar waar Executives met name strategisch/tactisch betrokken zijn bij de implementatie van ketensamenwerking, krijgen de High Potentials vaak de opdracht vanuit de directie/management om ketensamenwerking daadwerkelijk te (gaan)implementeren. Voor beide doelgroepen hebben we college-reeksen ontwikkeld die handvatten bieden bij het doorgronden van de achterliggende principes van ketensamenwerking en de do’s en dont’s die bij de implementatie komen kijken. Het Executive Programma is meer strategisch/tactisch van aard en het programma voor High Potentials is meer operationeel van aard.

De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking, omdat deze wijze van samenwerken resulteert in een verbeterde prestatie op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid en bovendien veel meer inzet op samenwerken vanuit vertrouwen dan samenwerken vanuit wantrouwen met alle (tijd en geld) verslindende mechanismen die daarbij horen.

Het toepassen van de principes van ketensamenwerking vind je als organisatie terug in: de strategie & beleid, organisatie & processen, mindset & gedrag, monitoring & verbetering, informatie & communicatie en leren & innoveren. Maar het gaat ook over het creeren van lange termijn samenwerkingsverbanden met (keten)partners waarbij: het realiseren van een fusie van belangen (win-win) in de samenwerking, het zo vroeg mogelijk betrekken van ketenpartners, delen van informatie, het gezamenlijk monitoren van prestaties, continu verbeteren en de definiering van een gezamenlijk incentive systeem van groot belang is.

De onderwerpen die in het platform behandeld worden hangen dan ook altijd samen met een van de genoemde thema’s en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler. Tevens staat dit platform stil bij datgene wat er in de (externe) samenwerking met ketenpartners moet gebeuren om duurzaam succesvol te kunnen zijn.


Het doel van het platform

  • Een verbinding leggen tussen de realisatie van de verduurzamingsopgave en het toepassen van ketensamenwerking;
  • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers delen;
  • Reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen (en daar van te leren);
  • Opdrachtgevers en opdrachtnemers koppelen waardoor er meer ketensamenwerkingsverbanden ontstaan.

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras, lunch en buffetruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


Deelnemen?

De kosten om deel te nemen aan de 4 bijeenkomsten voor High Potentials met lunch, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.400 ex. BTW per jaar. Deelname aan het Executive Platform Ketensamenwerking met lopend buffet, borrel en introduce (live 1 en digitaal 3) bedragen €1.600 ex. BTW per jaar. Indien u later instapt betaalt u naar rato van het aantal bijeenkomsten dat nog in het onderhavige jaar resteert. Mocht u willen deelnemen aan de platformbijeenkomsten, dan kunt u onderaan deze pagina (onder het programma) het formulier invullen, dan bevestigen wij uw deelname en zetten u op de deelnemerslijst.


Programma voor High Potentials [voor o.a. managers, hoofden, projectleiders]

Bijeenkomst 1: Donderdag 9 maart 2023 van 12:00 – 15:30 [geweest]

Thema: Ervaringen met de implementatie van ketensamenwerking zowel vanuit de theorie alsook de praktijk door dr.ing. Marcel Noordhuis

De implementatie van (in- en externe) ketensamenwerking is gebaseerd op diverse onderliggende bouwstenen. Het is goed om deze samen met de deelnemers te doorlopen zodat iedereen hetzelfde beeld heeft wat er komt kijken bij de implementatie van ketensamenwerking. Tevens zal Marcel vanuit zijn ervaring als consultant en directeur van verschillende (installatie) bedrijven de deelnemers meenemen in zijn ervaringen bij de implementatie van (in- en externe) ketensamenwerking.

Bijeenkomst 2: Donderdag 13 april 2023 van 12:00 – 15:30 [geweest]

Thema: Praktijkervaringen en resultaten van SallandWonen met Ketensamenwerking door Marijke Kool (SallandWonen).

In dit college deelt SallandWonen haar jarenlange ervaringen rondom de toepassing van ketensamenwerking die ze samen met bouwbedrijf Mateboer en bouwbedrijf Salverda hebben vormgegeven. Naar eigen zeggen gaat men in de samenwerking veel verder dan gebruikelijk is in de sector. Hoe men dat heeft aangepakt en wat de resultaten zijn wil men graag met de deelnemers delen.

Bijeenkomst 3: Donderdag 14 september 2023 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

Thema: Duurzaamheid, circulariteit en ketensamenwerking door Egbert Kunst (Cazas Wonen).

Het implementeren van een duurzaamheidsambitie, heeft niet alleen grote consequenties voor het managen van de vastgoedportefeuille, maar ook voor de wijze waarop de ambitie vertaald dient te worden naar de praktijk. Hoe pak je dit nu aan? Heeft het alleen consequentie voor de bouwopgave zelf? Of heeft het ook grote consequenties voor de wijze waarop partijen met elkaar samenwerken? Egbert neemt u mee in zijn visie en de do’s en dont’s om succesvol te worden en te blijven.

Bijeenkomst 4: Donderdag 16 november 2023 van 12:00 – 15:30 (live & gestreamd)

Thema: De impact van (het gemis aan) vertrouwen op het resultaat van bouwprojecten door dr. Jelle Koolwijk (TU-Delft).

Ketensamenwerking geldt als een recept voor beter en voordeliger bouwen, maar vereist groot onderling vertrouwen. Juist daarop loopt het geregeld spaak, constateert Jelle Koolwijk in zijn uitgevoerde promotieonderzoek. Als opdrachtgever ga je een langdurige samenwerking aan met één of meerdere partijen, waarmee je in nauw overleg zoekt naar de ideale aanpak van een opgave. Geheimen zijn er niet, de partijen laten met de boeken op tafel zien wat slimmer of voordeliger kan. Het idee is dat vakmanschap van de aannemer en zijn onderaannemers op die manier maximaal wordt benut en de opdrachtgever een beter eindresultaat krijgt. Vaak lukt dat, maar het gaat geregeld mis. De manier waarop partijen omgaan met de regels van het systeem zijn bepalend. Als die halverwege de rit worden gewijzigd of worden gebruikt als controle-instrument, is dat vaak fataal.


Programma voor Executives [voor o.a. directeuren, bestuurders]

Bijeenkomst 1: Donderdag 9 maart 2023 van 15:30 – 20:00 [geweest]

Thema: Hoe blijf je als bedrijf succesvol in een snel veranderende wereld, hoe verbeter je je resultaat en hoe word je wendbaarder? Door Michel van Buren (BLMC) samen met Jack van der Veen (Nyenrode) auteur van het boek ”regisseer de keten”.

In de huidige wereld van snelle veranderingen en hoge eisen door consumenten en maatschappij wordt dat steeds uitdagender. Met strategische ketensamenwerking kijk je over de grenzen van afdelingen en het bedrijf heen en werk je samen aan werkelijk onderscheid en klantwaarde. Een keten die op elkaar is ingespeeld en waarde centraal stelt, functioneert beter, sneller, goedkoper, duurzamer, en is innovatiever, klantvriendelijker en wendbaarder. Daarom wordt in deze lezing de theoretische belofte aan de dagelijkse praktijk gekoppeld. Een aantal voorbeelden uit het boek ”Regisseer de Keten” laten zien hoe verschillende organisaties door middel van ketensamenwerking hun succes vergroten.

Bijeenkomst 2: Donderdag 13 april 2023 van 15:30 – 20:00 [geweest]

Thema: Hoe we de energievraag kunnen reduceren, duurzame energie opwekking kunnen vergroten en meer bio-based en circulair kunnen bouwen door prof.dr.ir. Henk Visscher (TU-Delft).

De komende decennia hebben we grote uitdagingen in de woningvoorraad. Er is een enorme vraag (tot 2030: 1 miljoen) naar meer en betaalbare woningen. Daarnaast moet de gehele voorraad CO2 vrij en energieneutraal zijn. Dit vereist een reductie van de energievraag, opwekking van duurzame energie en gebruik van biobased en circulaire producten. In de afgelopen decennia is de gemiddelde grootte van huishoudens afgenomen en zijn woningen groter. Gemiddeld gebruiken we per persoon steeds meer m2. Dat heeft ook een grote impact op de energievraag en het gebruik van bouwmaterialen en benodigde bouwgrond. Tijdens deze bijeenkomst geeft Henk een college over deze thematiek en gaat hij in op mogelijke oplossingsrichtingen voor deze uitdagingen.

Bijeenkomst 3: Donderdag 14 september 2023 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

Thema: leerpunten van 10 jaar implementeren van ketensamenwerking bij de woningcorporatie Alliantie door Miranda Schreur-Vianen.

De Alliantie is al minstens 10 jaar bezig met de implementatie van ketensamenwerking en is inmiddels bezig met de 2.0 versie van hun eerdere succesvolle implementatie-aanpak. In dit college reflecteren ze op die periode en delen ze de do’s en dont’s en hun best practices. Ook staan ze stil bij wat ze allemaal hebben weten te bereiken en wat daarvoor nodig was. Ook staan ze stil bij de doorontwikkeling van hun implementatie aanpak en hoe die verschilt met de eerdere aanpakken en wat de huidige uitdagingen zijn.

Bijeenkomst 4: Donderdag 16 november 2023 van 15:30 – 20:00 (live & gestreamd)

Thema: Hoe kunnen we de energietransitie in kwetsbare wijken verbinden met andere (leefbaarheids)opgaven, zodat we niet alleen duurzame wijken, maar ook op andere terreinen betere wijken kunnen realiseren door prof.dr.ir. Anke van Hal (Nyenrode).

Na drie jaar experimenteren is de balans opgemaakt. De belangrijkste conclusie is dat het heel goed mogelijk is om de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met de aanpak van sociale opgaven, maar dat dit niet eenvoudig is. In de deelnemende wijken zijn waardevolle stappen gezet en belangrijke lessen geleerd. In dit college presenteert Anke de oogst, zodat partijen de vruchten kunnen plukken van al die jaren onderzoek doen. De verduurzaming van onze wijken is immers nog in volle gang en snelheid is en blijft geboden!


Deelnemen?

Geef je op via de onderstaande link voor een of beide programma’s.

     
    Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):