Veel organisaties in de bouw claimen in de samenwerking met externe partijen de principes van ketensamenwerking toe te passen. Maar is dat ook zo? Ketensamenwerking tussen organisaties (ook wel externe ketensamenwerking genoemd) is gebaseerd op 6 belangrijke aspecten die geimplementeerd dienen te worden om daadwerkelijk tot verbeterde prestaties op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid te komen.

Om te kunnen vaststellen of en in welke mate deze principes in uw samenwerkingsverband worden ingevuld is de KetenSamenwerkingsIndex (ofwel KSI) ontwikkeld. Via een online meetinstrument worden sleutelfiguren binnen het samenwerkingsverband gevraagd hun oordeel te geven over het samenwerkingsverband middels het beantwoorden van een aantal stellingen. Hierbij wordt de samenwerking beoordeeld vanuit 6 invalshoeken (en 30 stellingen):

 1. Lange termijn samenwerking & fusie van belangen;
 2. Vroege betrokkenheid van ketenpartners;
 3. Delen van informatie;
 4. Gezamenlijk monitoren van prestaties; 
 5. Continu verbeteren; 
 6. Gezamenlijk incentive systeem.

Door sleutelfiguren uit de samenwerkende organisaties in de keten een online meetinstrument voor te leggen, kunnen we in kaart brengen in welke mate de principes van ketensamenwerking worden ingevuld, waar de knelpunten zitten en hoe groot de kloof is tussen de huidige score en de gewenste score. Het model kent 5 ontwikkelniveaus:

 1. Ontwikkelniveau 1: de keten bevindt zich in de pioniersfase;  
 2. Ontwikkelniveau 2: de keten is redelijk ervaren;
 3. Ontwikkelniveau 3: de keten is ervaren;
 4. Ontwikkelniveau 4: de keten is zeer ervaren;
 5. Ontwikkelniveau 5: de keten is excellent!

Concreet krijgt u dus inzicht of en in welke mate de principes van ketensamenwerking wel worden toegepast, waar zich het verbeterpotentieel bevindt en hoe groot de veranderbereid binnen de keten is om een volgend niveau te bereiken. Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden en/of onderstaand formulier invullen. 

   
  Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):