Bouwlogistieke oplossingen voor binnenstedelijk bouwen

– Voor u gevonden op het web –

In deze studie is, aan de hand van interviews met relevante gemeentelijke diensten in Amsterdam en betrokken private partijen in de bouwlogistieke keten van drie bouwprojecten in Amsterdam, een analyse gemaakt van de wijze waarop bouwprojecten in Amsterdam worden gecoördineerd met daarbij aandacht voor bouwlogistiek. Uit deze analyse volgt een aantal sterke punten van de
Amsterdamse aanpak:

  • het toepassen van een standaard werkwijze voor afstemmen van bouwprojecten (het coördinatiestelsel);
  • het opstellen van BLVC-plannen in de voorbereidingsfase van bouwprojecten, waarin de consequenties voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid staan beschreven evenals het communicatieplan naar de omgeving;
  • het inzetten van een bouwcoördinator in de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten in een stadsdeel voor de afstemming tussen alle betrokken partijen (zowel publiek als privaat);
  • het toepassen van modellen om de bouwlogistieke vervoersstromen te berekenen en de gevolgen op de totale verkeersdoorstroming.

Ondanks deze sterke punten in de huidige werkwijze is de Amsterdamse aanpak nog verre van optimaal en voor verbetering vatbaar. De genoemde sterke punten worden namelijk niet standaard en overal toegepast en het ontbreekt daarbij aan specifieke aandacht voor bouwlogistiek. Via nevenstaande link kunt u de rapportage lezen.

Samenvatting resultaten proefschrift ‘De waarde van ketensamenwerking’

Sinds 14 April jongstleden ben ik gepromoveerd tot doctor in de bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit. De promotie markeerde een mijlpaal van 10 jaar onderzoek naar de waarde van ketensamenwerking bij de nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen. De resultaten van het onderzoek (die slechts een momentopname betreffen) zijn hoopgevend. De toepassing van ketensamenwerking blijkt te leiden tot verbeterde prestaties op de dimensies tijd, geld en kwaliteit. Wel is duidelijk geworden dat ketensamenwerking in eerste instantie tot meer prestatieverschillen leidt bij onderhoud en renovatie dan bij de nieuwbouw van woningen. Om helderheid te verschaffen in de onderzoeksresultaten is middels nevenstaande link een samenvatting te downloaden. Dit moet er toe leiden dat sommige ‘columnisten’ de wind uit de zeilen wordt genomen door de feitelijke resultaten aan u ter beschikking te stellen.

Voor degene die alle ins en outs van het onderzoek willen bestuderen, is het boek via bol.com te bestellen.

voorkant Phd

In het boek is nader geconcretiseerd wat ketensamenwerking nu precies inhoudt en zijn de diverse samenhangende concepten nader gedefinieerd. Tevens zijn er instrumenten beschreven die zijn ingezet om te kunnen vaststellen of organisaties daadwerkelijk invulling geven aan de principes van ketensamenwerking en om prestaties te kunnen meten op dimensies tijd, geld en kwaliteit. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevonden resultaten van het onderzoek, worden conclusies getrokken en leerpunten beschreven voor zowel de sector alsook individuele organisaties.

Het meten van effecten van ketensamenwerking in woningbouwprojecten

– Voor u gevonden, afstudeerrapportage van Dora Baalman (TU Delft) –

In dit onderzoek wordt de Ketenmonitor als basis gebruikt. De Ketenmonitor bestaat uit ongeveer 180 vragen in een aantal thema’s. De corporatie en aannemer van eenzelfde project kunnen de vragenlijst invullen. Als een groot aantal projecten is ingevuld, kunnen vervolgens verbanden worden onderzocht tussen de aanpak van een project en de effecten van deze aanpak. Ook kan binnen een project gekeken worden naar de overeenkomsten en verschillen tussen de corporatie en de aannemer. Met deze Ketenmonitor moet meer inzicht verkregen worden hoe een project wordt aangepakt met betrekking tot de partijen die deelnemen aan het project en welk effect dit heeft.

Dit onderzoek probeert meer duidelijkheid te verschaffen over de aanpak van de samenwerking van partijen in bouwprojecten en hoe dit verband houdt met (een
beperkt aantal) tijdsaspecten, het persoonlijke beeld van de respondenten en de tevredenheid van de teamleden. Nevenstaand de link naar de rapportage.

Ervaringen in zeven pilots met keteninnovatie bij woningrenovatie

Bij zowel opdrachtgevers als uitvoerende partijen in de bouwsector zijn de verwachtingen van ketensamenwerking hoog: reductie van faalkosten, efficiency dan wel kostenreductie in het bouwproces, verbeterde samenwerkingsrelaties, meer kansen voor productinnovatie en conceptueel (ver)bouwen, onder andere gericht op duurzaamheid, en de mogelijkheid tot het invoeren van een levenscyclusbenadering. Daarbij kan een integrale afweging plaatsvinden tussen de initiële (ver)bouwkosten en het onderhoud op langere termijn. (Zie bijvoorbeeld Van der Brug, 2009). Op het terrein van onderhoud en nieuwbouw zijn deze effecten voor een deel ook al bewezen (ziebijvoorbeeld Straub en Van Mossel, 2008). Welnu, bij renovatie zijn vergelijkbare effecten te verwachten. Niettemin zijn er redenen om aan te nemen dat de effecten in mindere mate of moeilijker te behalen zijn of juist een nog sterkere aanleiding vormen voor ketensamenwerking. Zo maakt de diversiteit aan renovatiemogelijkheden en -wensen het lastiger om standaardbenaderingen te ontwikkelen voor zowel de bouwkundige maatregelen als voor de betrokken partners. Met als gevolg dat er ook minder mogelijkheden tot reductie van bouw- en faalkosten kunnen zijn dan bij ‘standaard’ nieuwbouw- en onderhoudsopgaven. Toch is bundeling van kennis juist belangrijk om adequate maatwerkoplossingen te bieden. Verder is het van belang om vast te stellen in hoeverre er (toch) diensten en producten ontwikkeld zijn – en kunnen worden – om ook bij renovatie vormen van conceptueel verbouwen toe te passen. Nevenstaand de link naar het rapport.

Kosten en tijdoverschrijdingen in bouwprojecten

Bijgaand het afstudeer eindrapport van Robyne van Notten, getiteld Kosten en tijdsoverschrijdingen in bouwprojecten, een vroegtijdige herkenning door indicatoren”. Dit rapport is het resultaat van haar afstudeeronderzoek voor de faculteit Architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Binnen deze faculteit heeft het onderzoek plaatsgevonden bij de masterrichting Real Estate & Housing met als specialisatie Design and Construction Management.

Het onderwerp van dit onderzoek komt voort uit de vraag waarom in bouwprojecten nog vaak sprake is van een overschrijding in kosten of tijd, terwijl er toch veel kennis en methoden beschikbaar zijn om projecten voorspoedig te laten verlopen. Door op zoek te gaan naar indicatoren, die een voorspellende waarde kunnen hebben voor deze overschrijdingen, probeert ze bij te dragen aan een vroegtijdige alertheid in projecten waardoor overschrijdingen wellicht kunnen verminderen. Nevenstaand de link  naar het gehele rapport.

Ketenintegratie in de woningbouw; een onderzoek naar de invloed op tijd, geld en kwaliteit

– Voor u gevonden, afstudeeronderzoek Karin van der Vliet, Master Architecture Urbanism and Building Science, TU – Delft –

Voor u ligt mijn scriptie voor mijn afstuderen van de master Real Estate & Housing aan de Technische Universiteit Delft. Het onderwerp van mijn afstuderen is ketenintegratie. Het onderzoek heeft de focus op de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit in het bouwproces. Daarbij wordt gekeken naar welke eigenschappen van ketenintegratie nodig zijn om beter, sneller en goedkoper te bouwen. Nevenstaand de link naar haar gehele rapportage.

Onderzoek naar ketensamenwerking in de corporatiesector

– voor u gelezen –

Samenwerking lijkt vandaag de dag een toverwoord. Wie goed samenwerkt, biedt betere woondiensten, betere zorg of beter onderwijs. De aandacht voor ketensamenwerking neemt ook in de corporatiesector toe. Steeds vaker gaat de samenwerking tussen corporaties en haar partners verder dan individuele projecten, activiteiten of opdrachten. Steeds vaker krijgen samenwerkingsverbanden een strategisch en duurzaam karakter die geborgd worden in langdurige samenwerkingsovereenkomsten, raamcontracten of gezamenlijke ondernemingen.

Er is tot nu toe weinig zicht op de activiteiten en ambities van corporaties op het vlak van ketensamenwerking. Daarom voerde KWH in samenwerking met het Onderzoeksinstituut OTB, onderdeel van de TU Delft, een onderzoek uit naar dit onderwerp. Met het onderzoek willen we een beeld krijgen van de manier waarop woningcorporaties hun ketensamenwerking vorm geven en wat de achterliggende visie is.

Op welke terreinen werken corporaties samen met andere partijen? Wat is het doel ervan? En hoe hebben corporaties de samenwerking georganiseerd? Vragen waar we u graag een antwoord op geven. Met dit onderzoeksrapport bieden wij u inzicht in de laatste stand van zaken op dit gebied. Het gehele onderzoek is nevenstaand te downloaden.

Sjoerd Hooftman, directeur-bestuurder KWH