Op zoek naar meerwaarde in de bouw

‘- Voor u gevonden op Internet –

Faalkosten zijn jaarlijks goed voor meer dan 5 miljard euro en zorgen voor heel veel
gedoe in de Nederlandse bouwsector, zo bleek uit onderzoek van ABN AMRO in het
voorjaar van 2019. Faalkosten zijn alle extra kosten die worden gemaakt om zaken te herstellen die niet volgens de specificaties zijn geproduceerd, of als zaken bij oplevering niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. Uit het onderzoek kwam naar voren dat alle ketenpartners is de bouwsector over het algemeen goed weten dat er significante faalkosten zijn in hun eigen bedrijf. Ook hebben ze een goed idee wat de oorzaken zijn van het falen.

Dat zette ons aan het denken. Als partijen in de bouwketen de oorzaken van falen
weten te identificeren, weten ze dan ook welke ingrediënten nodig zijn om te
slagen? Hoe lever je bouwprojecten op tijd, in perfecte staat en binnen budget op? En
kijken private partijen hier anders naar dan publieke partijen? Het is tijd voor een nieuwe stap, een stap in de goede richting. In dit vervolgonderzoek gaan ABN AMRO, Duurzaam Gebouwd en RISNET niet op zoek naar faalkosten, maar naar de factoren achter structureel succes. We onderzochten zowel de visies van private als publieke partijen hierop. In welke zaken moet de bouwsector volgens hen zijn kostbare tijd, mensen en euro’s investeren om zonder gedoe projecten binnen de doelstellingen op te leveren? Met dit onderzoek willen wij de discussie binnen en tussen organisaties aanjagen met als doel om in de hele keten stappen te zetten om structureel succes te realiseren. Via de nevenstaande link kunt u het gehele onderzoek downloaden.

Pijlers en bouwstenen voor ketensturing

– Voor u gevonden op Internet, een publicatie van het Ministerie van BZK –

We leven in een tijd waarin publieke organisaties steeds meer in ketens en andere verbanden samenwerken. De achterliggende reden daarvoor is simpel, de burger en het bedrijf zien de overheid als één geheel, en
verwachten dat overheidsorganisaties gegevens onderling delen en hun uitvoerings-processen op elkaar afstemmen. Als bestuurder krijg je als gevolg daarvan in toenemende mate te maken met organisatieoverstijgende samenwerking.

De dagelijkse praktijk toont aan dat die samenwerking over organisatiegrenzen heen nog veel taaie problemen kent en de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Dat maakt het om te beginnen lastig om de vooraf vastgestelde ketendoelen te halen, denk bijvoorbeeld aan de moeizame aanpak van het ‘scheefwonen’. Maar daar blijft het niet bij, soms ontstaan grote problemen in individuele casussen, zoals gebeurde in de zaak Dolmatov in de vreemdelingenketen. De buitenwereld brengt dergelijke problemen al snel in verband met falende ICT, maar dat blijkt in de praktijk geen afdoende verklaring.

Ketensamenwerking is namelijk niet zozeer een zaak van techniek (hoewel ICT een belangrijke rol speelt) maar ook en vooral van mensen. In een keten moeten die niet alleen elkaars processen en de onderlinge verwevenheid daartussen begrijpen, maar zij moeten ook met elkaar samenwerken. Ketensamenwerking vergt van bestuurders dan ook dat ze niet alleen de techniek en de inhoud regelen, maar ook uitdrukkelijk aandacht besteden aan de culturele en relationele aspecten die bij die samenwerking horen. Dit roept natuurlijk allerlei vragen op. Welke uitgangspunten zijn bijvoorbeeld van belang voor een succesvolle ketensamenwerking? Hoe wordt voorkomen dat de individuele organisatiebelangen de horizontale samenwerking blokkeren? Welke rollen en competenties zijn nodig? Wat betekent dit voor bestuurders, managers en medewerkers? En welke voorwaarden zijn van belang zijn voor implementatie van een bestendige ketensamenwerking? Via nevenstaande link kunt u de gehele publicatie downloaden.

(keten)samenwerking met concurrenten, mag dat?

‘- ACM publicatie voor u gevonden op Internet –

U bent ondernemer en wilt samenwerken met een of meerdere concurrenten. Dat kan voordelen opleveren, zoals een beter product door gezamenlijke innovatie. Maar sommige vormen van samenwerking of afspraken zijn verboden, omdat ze de concurrentie belemmeren. Verboden afspraken die de concurrentie belemmeren noemen we een kartel. De ACM handhaaft de spelregels voor eerlijke concurrentie en bestrijdt kartels. Via nevenstaande link kunt u de gehele publicatie raadplegen.

Predictive maintenance in de Utiliteitsbouw

– Voor u gevonden op Internet –

Veel partijen binnen de utiliteitsbouw verkennen de mogelijkheden voor predictive maintenance, een veelbelovende onderhoudsstrategie voor assets. Toch zet vrijwel geen enkele partij er volledig op in, iedereen kijkt naar elkaar. Wat is wijsheid? Als onderhoudsserviceverlener zelf een predictive maintenance platform ontwikkelen of komen producenten of softwareontwikkelaars straks met kant-en-klare oplossingen? In dit artikel laat Berenschot haar licht schijnen over deze kwestie. Via nevenstaande link kunt u het gehele rapport downloaden.

 

 

 

 

 

Handelsnatie op het spel

‘- Voor u gelezen op http://www.p-plus.nl, een interview met Jack van der Veen –

Vanuit de wetenschap komt een waarschuwing: de handelsnatie Nederland vernieuwt zich niet. Verkoop is uit. Samenwerking in ketens is in. In theorie lijkt iedereen het daar wel over eens te zijn, maar toch wordt dit inzicht over de rol van de Supply chain manager in de praktijk niet of nauwelijks toegepast. “Daar word ik soms wel een beetje wanhopig van”, bekent hoogleraar Supply chain management Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit. Nevenstaand de link naar het artikel.

ABN AMRO onderzoek naar faalkosten in de bouw (2019)

‘- Voor u gevonden op Internet en voor een klein deel gebaseerd op resultaten uit mijn proefschrift ‘De waarde van ketensamenwerking’ –

Faalkosten

Wat de klant zegt te willen, komt niet overeen met hoe de projectleider het begrijpt, hoe de architect het uitbeeldt, hoe de ingenieur het ontwerpt, hoe bouwtoezicht vindt dat het gebouwd moet worden, hoe de bouwer het uiteindelijk bouwt en wat de klant daadwerkelijk nodig heeft. Dit laat goed zien hoeveel partijen betrokken zijn bij een bouwproject en hoe complex en gefragmenteerd de bouwsector eigenlijk is.

Het is een sector waar veel partijen moeten samenwerken, lang van tevoren projecten
via een aanbesteding worden gewonnen en waar aanhoudende discussie is over de verdeling van het risico tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Doordat zoveel partijen aan een bouwproject werken, dit bij elk project in een andere samenstelling doen en aangezien ook nog de vorm en de locatie steeds verandert, is het onvermijdelijk dat de leercurve niet heel steil is en elke keer fouten worden gemaakt. Dit resulteert in hoge faalkosten voor de bouwsector.

Uit onderzoek van PwC uit 2013 blijkt dat obstakels in het proces tot grote problemen leiden. PwC heeft voor 33 grote bouwprojecten gekeken hoe vaak de projecten over het budget heengingen. In 94 procent van de onderzochte projecten was dit het geval. In 25 van de 33 projecten was de budgetoverschrijding zelfs meer dan 25 procent. Het is dus eerder regel dan uitzondering. Uit onderzoek van McKinsey naar grote infraprojecten
blijkt dat deze projecten 20 procent langer duren en 80 procent meer kosten dan beoogd. Via de nevenstaande link kunt u het gehele onderzoek lezen.