(Keten)Samenwerking tussen externe organisaties in een bouwketen.

‘Onderstaand een oproep van een afstudeerder met een verzoek aan u!’

In het kader van mijn afstudeeronderzoek sociale innovatie in een bouwproject ben ik op zoek naar u. Ik ben Yoeri Verburgh en ben momenteel in de laatste fase van de masterstudie Strategisch Project Management aan de HU University of Applied Sciences Utrecht.

In de bouw wordt er op verschillende manieren samengewerkt, uit onderzoek blijkt dat door het toepassen van ketensamenwerking er fors aan efficiency te winnen is. Volgens verschillende onderzoeken is motivatie een belangrijk element in het (blijvend) succesvol toepassen van ketensamenwerkingsactiviteiten zoals willen delen van kennis of elkaar vroegtijdig willen betrekken. Dit geeft aanleiding om in bouwprojecten te onderzoeken wat de mate van ketensamenwerking is en vanuit welke motivatie er wordt samengewerkt.

De centrale onderzoeksvraag: Is er een verband tussen type motivatie en ketensamenwerking in bouwprojecten?

Hiervoor doe ik een kwantitatief onderzoek, waarbij het noodzakelijk is dat betrokken organisaties openstaan voor het onderzoek. Voor het toetsen of er een verband is zoek ik bouwprojecten waarbij men ketensamenwerking toepast, en waarbij partijen er voor open staan om deel te nemen aan het onderzoek voor mijn eindscriptie.

Wie: Bouwprojecten waarin er door externe organisaties wordt samengewerkt in een bouwketen.         

Een bouwketen voor het onderzoek moet minimaal bestaan uit drie organisaties. Het onderzoek richt zich op keten- en organisatieniveau. Voor steekproef 1 de eindverantwoordelijke van de betrokken externe ketenorganisaties, en  2. (Be)sturende en ondersteunende medewerkers van de externe organisaties in de bouwketen. Exclusief : operationele laag zoals monteurs, timmerlieden, schilders etc. om operationele impact door het onderzoek te voorkomen.

Wanneer: In de periode van juni tot en met september 2019, bestaande uit twee steekproeven (toetsen). Bijvoorbeeld aansluitend aan een overleg waarin alle organisaties die een keten vormen aanwezig zijn, wel zo efficiënt.

Onderzoeker kan gelijk instructies en vragen beantwoorden en aanpassen aan u agenda. 

Wat : Steekproef 1: KSI Vragenlijst, Afnemen van ketensamenwerkingsindex (KSI) vragenlijst (Noordhuis, 2015) per betrokken organisatie samenwerkend in een keten voor het positioneren van de gehele keten en de bouwprojecten op de KSI meetschaal.

Steekproef 2:  Online vragenlijst, (e-mail lijst voor enquête), vragen over de onderwerpen motivatie en ketensamenwerking en type motivatie in de ketensamenwerking.

Tijd: Steekproef 1: Duurt voor het eenmalig invullen is ongeveer 7 minuten per ketenorganisatie. Steekproef 2: Duur voor het eenmalig invullen is ongeveer 5 minuten per deelnemer.

Alles wordt vooraf in goed overleg afgestemd.

Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig en geheel kosteloos, al dienen er wel vragenlijsten ingevuld te worden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. De antwoorden zijn niet te herleiden tot respondenten omdat het programma anonimiseert en er een beperkt aantal persoonlijke gegevens gevraagd wordt. De verzamelde gegevens worden anoniem geanalyseerd en vertrouwelijk behandeld. 

Met dit onderzoek hoop ik een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan de beroepspraktijk van ondernemers in bouwprojecten, en het onderzoeksdomein projectmanagement. Resultaten leveren inzicht en kennis op over het verband tussen type motivatie en ketensamenwerking. 

U zou mij enorm helpen door het leveren van een bijdrage in dit onderzoek, graag kom ik met u in contact!

Als tegenprestatie stuur ik u de resultaten van het onderzoek toe, waardoor u kennis opdoet van de mogelijkheden  die ketensamenwerking voor uw bouwprojecten biedt, en de verhoging van efficiency die dat wellicht voor u kan opleveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

ing. Yoeri Verburgh, yoeri.verburgh@student.hu.nl, 06-40630693

Hoe ketenrijp zijn uw (externe) ketens (KSI)?

De Ketensamenwerkingsindex (KSI) is een methodiek om de ketenrijpheid van de samenwerking tussen organisaties te kunnen meten. Hiermee kan worden vastgesteld of organisaties die claimen in hun onderlinge samenwerking aan ketensamenwerking te doen bij de uitvoering van projecten, daadwerkelijk invulling geven aan de onderliggende principes van (externe) ketensamenwerking. Hierbij wordt de samenwerking beoordeeld vanuit 6 invalshoeken:

 1. Lange termijn samenwerking & fusie van belangen;
 2. Vroege betrokkenheid van ketenpartners;
 3. Delen van informatie;
 4. Gezamenlijk monitoren van prestaties; 
 5. Continu verbeteren; 
 6. Gezamenlijk incentive systeem.

Door sleutelfiguren uit de samenwerkende organisaties in de keten een web based meetinstrument voor te leggen, kunnen we in kaart brengen wat de ketenrijpheid is, waar de knelpunten zitten en hoe groot de kloof is tussen de huidige score en de gewenste score.  Concreet krijgt u daarmee inzicht of en in welke mate de principes van ketensamenwerking wel worden toegepast, waar zich het verbeterpotentieel bevindt en hoe veranderbereid de keten is. Omdat we het instrument recent hebben doorontwikkeld en nog aan het testen zijn, kunnen een beperkt aantal deelnemers nog een korting van € 1500 per meting krijgen

Hoe ketenrijp is uw organisatie (KMM)?

Het Keten Maturity Model (KMM) is bedoeld om te bepalen in welke mate er bij een individuele organisatie sprake is van interne ketensamenwerking. Dit met als basisgedachte dat, pas als de eigen organisatie volgens de principes van ketensamenwerking werkt, het in principe voldoende ‘’mature’’ is om überhaupt zijn rol te kunnen pakken in een externe keten(samenwerking).

Concreet krijgt u daarmee inzicht of en in welke mate de principes van ketensamenwerking wel worden toegepast, waar zich het verbeterpotentieel bevindt en hoe veranderbereid de organisatie of de keten is om de eventueel benodigde verandering te maken. Omdat we beide instrumenten recent hebben doorontwikkeld en nog aan het testen zijn, kunnen een beperkt aantal deelnemers nog een korting van € 1500 per meting krijgen. Voor meer informatie kunt u mij een mail sturen (m.noordhuis@nyenrode.nl).

Wat vinden huurders van duurzaamheid?

– Voor u gevonden op Internet –

Eind vorig jaar voerde KWH een onderzoek uit naar duurzaamheid onder huurders. Ruim 10.000 huurders van 75 corporaties gaven hun mening over dit thema. Onderwerpen als betrokkenheid, de rol van de corporatie en betaalbaarheid werden daarbij onderzocht.

In deze uitgave wordt ingezoomd op de resultaten van het onderzoek. Ook heeft men aandacht voor een aantal cases uit de praktijk; hoe gaan corporaties om met duurzaamheid in relatie tot hun huurders? En wat is nodig om duurzaam gedrag onder huurders te stimuleren? Via nevenstaande link vindt u de gehele publicatie.

A sharing arrangement for construction projects executed in supply chain collaboration

Mijn voormalig collega en afstudeerder Tim de Gussem heeft in het recente verleden onderzoek gedaan naar dynamische verdeelmodellen die ook toegepast zouden kunnen worden in de bouw. We weten dat een van de belangrijke incentives om elkaar te helpen in de samenwerking o.a. afhangt van de mate waarin partijen er ook belang bij hebben elkaar te helpen om samen beter te worden. Een van de manieren om dat voor elkaar te krijgen is het toepassen van een incentive systeem dat er uit bestaat dat partijen aandeelhouder worden van het eindresultaat dat men gezamenlijk bij de uitvoering van projecten weet te realiseren. TIm heeft vele modellen naast elkaar gezet en de plussen en minnen besproken. Wij hopen dan ook dat dit onderzoek u kan helpen bij het vormgeven van uw verdeelmodel. Voor het onderzoek van Tim kunt u nevenstaande link volgen.

Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport

‘- Rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor u gevonden op Internet –

parkeergarage

Bouwen is een complex proces, waarbij meerdere partijen op verschillende momenten betrokken zijn. Iedere partij neemt een deel van het bouwproces voor zijn rekening. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gehele proces ligt echter bij de partijen gezamenlijk. Die partijen zijn niet alleen verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid en de omgevingsveiligheid, maar ook voor de constructieve veiligheid van het gebouw.
De ultieme consequentie van onvoldoende zorg voor constructieve veiligheid is dat een bouwwerk instort.

Dit was het geval op zaterdag 27 mei 2017, toen een deel van het parkeergebouw nabij Eindhoven Airport bezweek. Het gebouw, dat zich pal naast de ingang van de luchthaven bevond, zou een maand later opgeleverd worden. De werknemers die tot enkele uren voor de instorting nog aan het werk waren op de later bezweken vloer, bleven ongedeerd. Ook werden wonderwel geen passanten geraakt door brokstukken, die deels buiten de omheining van de bouwplaats terechtkwamen. Via nevenstaande link kunt u de gehele rapportage downloaden.

Hoe ketenrijp is uw organisatie?

Vele organisaties zijn bezig met ketensamenwerking. Dat dat streven veel consequenties heeft voor de eigen bedrijfsvoering en die van de samenwerkingspartners, moge duidelijk zijn. Om ondernemers te helpen vast te stellen hoe rijp de eigen organisatie is als ketenspeler, hebben wij het Keten Maturity Model (KMM) ontwikkeld. Het KMM analyseert de organisaties vanuit zes invalshoeken

kmm

 • Ketenstrategie & beleid: De organisatie heeft een duidelijk lange termijn perspectief waarbinnen ketensamenwerking goed past;
 • Organisatie & Processen: De organisatie kenmerkt zich door een procesoriëntatie waarbinnen alle specialisten/afdelingen multidisciplinair samenwerken aan gezamenlijke klantgerichte doelen;
 • Mindset & gedrag: De organisatie kent een cultuur waarin mensen elkaar vertrouwen en graag helpen en waarbij de leidinggevenden de professionals de ruimte geven en faciliteren;
 • Monitoring & verbetering: De organisatie heeft duidelijke prestatiedoelen die ondersteund worden door een monitoringsysteem die de medewerkers in staat stelt om middels goede analyses tot verbeteringen te komen;
 • Informatie & communicatie: Binnen de organisatie wordt informatie eenduidig verzameld en vrijelijk gedeeld en er is veel aandacht voor het gezamenlijk bespreken van issues, uitdagingen, veranderingen en verbeteringen;
 • Leren & innoveren: De organisatie beseft dat het voorbestaan afhang van het vermogen om zich voortdurend aan te passen aan de snel veranderende omgeving en besteed daarom veel aandacht aan ‘leven lang leren’ en innovaties die voor de toekomst belangrijk kunnen zijn.

Uiteraard hangen alle categorieën samen, maar kunnen tot op zeker hoogte ook separaat worden beschouwd. Uitgangspunt is dat de organisatie een hogere ketenrijpheid heeft als het op alle categorieën goed scoort waarbij compensatie tussen categorieën slechts gedeeltelijk mogelijk is. Met andere woorden, de categorie waar de organisatie het laagst scoort is een soort ‘bottleneck’ die de organisatie tegenhoudt om een hogere ketenrijpheid te bereiken.

Interesse? stuur een mail aan m.noordhuis@nyenrode.nl Ik laat u dan spoedig een deelnamevoorstel toesturen. Wij hopen dat met de lancering van dit model, ondernemers nog meer gevoel krijgen bij de weg die ze moeten doorlopen om zelf een excellente ketenspeler te kunnen worden.