Category

Maturity Model

Maturity Model

In welke mate passen u en uw ketenpartners de principes van ketensamenwerking toe?

Veel organisaties in de bouw claimen in de samenwerking met externe partijen de principes van ketensamenwerking toe te passen. Maar is dat ook zo? Ketensamenwerking tussen organisaties (ook wel externe ketensamenwerking genoemd) is gebaseerd op 6 belangrijke aspecten die geimplementeerd dienen te worden om daadwerkelijk tot verbeterde prestaties op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid te komen.

Om te kunnen vaststellen of en in welke mate deze principes in uw samenwerkingsverband worden ingevuld is de KetenSamenwerkingsIndex (ofwel KSI) ontwikkeld. Via een online meetinstrument worden sleutelfiguren binnen het samenwerkingsverband gevraagd hun oordeel te geven over het samenwerkingsverband middels het beantwoorden van een aantal stellingen. Hierbij wordt de samenwerking beoordeeld vanuit 6 invalshoeken (en 30 stellingen):

 1. Lange termijn samenwerking & fusie van belangen;
 2. Vroege betrokkenheid van ketenpartners;
 3. Delen van informatie;
 4. Gezamenlijk monitoren van prestaties; 
 5. Continu verbeteren; 
 6. Gezamenlijk incentive systeem.

Door sleutelfiguren uit de samenwerkende organisaties in de keten een online meetinstrument voor te leggen, kunnen we in kaart brengen in welke mate de principes van ketensamenwerking worden ingevuld, waar de knelpunten zitten en hoe groot de kloof is tussen de huidige score en de gewenste score. Het model kent 5 ontwikkelniveaus:

 1. Ontwikkelniveau 1: de keten bevindt zich in de pioniersfase;  
 2. Ontwikkelniveau 2: de keten is redelijk ervaren;
 3. Ontwikkelniveau 3: de keten is ervaren;
 4. Ontwikkelniveau 4: de keten is zeer ervaren;
 5. Ontwikkelniveau 5: de keten is excellent!

Concreet krijgt u dus inzicht of en in welke mate de principes van ketensamenwerking wel worden toegepast, waar zich het verbeterpotentieel bevindt en hoe groot de veranderbereid binnen de keten is om een volgend niveau te bereiken. Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden en/of onderstaand formulier invullen. 

   
  Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

  Continue reading
  Maturity Model

  Hoe mature is uw eigen organisatie als ketenspeler?

  Er zijn vele organisaties die zichzelf de vraag stellen of de traditionele rol als opdrachtgever – opdrachtnemer wel houdbaar is voor partijen die elkaar nodig hebben om tot prestatiedoorbraken te komen. Een van de manieren om prestatiedoorbraken te bereiken is strategisch en langdurig te gaan samenwerken, middels de principes van ketensamenwerking. Dit heeft echter vergaande consequenties, niet alleen voor de wijze waarop u met marktpartijen samenwerkt, maar ook voor de eigen organisatie. Immers, de keten is zo sterk als de zwakste schakel en indien u zelf ook actief gaat meedoen in de keten, dan dient u zelf ook klaar te zijn om de rol als ketenspeler excellent te kunnen vervullen.

  Om partijen te helpen inzicht te krijgen in de eigen rijpheid als ketenspeler, is het KetenMaturityModel (kortweg KMM) ontwikkeld. Het Keten Maturity Model is een methodiek om de ketenrijpheid van individuele organisaties te kunnen meten. Hierbij wordt de organisatie beoordeeld door de eigen medewerkers, managers en directie vanuit 6 invalshoeken:

  1. Strategie & beleid: Heeft de organisatie een duidelijk lange termijnperspectief waarbinnen partnering een prominente plek inneemt?;
  2. Organisatie & processen: Heeft de organisatie een procesoriëntatie waarbinnen alle specialisten/afdelingen multidisciplinair samenwerken aan gezamenlijke klantgerichte doelen?;
  3. Mindset & gedrag: Heeft de organisatie een cultuur waarin mensen elkaar vertrouwen, graag helpen en waarbij de leidinggevenden de professionals de ruimte geven om dingen anders te doen cq ze daarin faciliteren?;
  4. Monitoring & verbetering: Heeft de organisatie duidelijke prestatiedoelen die ondersteund worden door een monitoringsysteem die de medewerkers in staat stelt om middels goede analyses tot verbeteringen te komen?;
  5. Informatie & communicatie: Wordt (klant/product/proces) informatie op een eenduidige wijze verzameld en vrijelijk gedeeld en er is veel aandacht voor het gezamenlijk bespreken van issues, uitdagingen, veranderingen en verbeteringen?;
  6. Leren & innoveren: Is er een besef binnen de organisatie dat het voorbestaan afhangt van het vermogen om zich voortdurend aan te passen aan de snel veranderende omgeving en wordt er daarom veel aandacht besteed aan ‘continu leren’ en innovaties die voor de toekomst belangrijk kunnen zijn?

  Per invalshoek wordt middels een online meetinstrument met stellingen binnen uw eigen organisatie in kaart gebracht hoe de eigen medewerkers op verschillende functieniveaus dit ervaren en zien. Daarnaast worden de eventuele barrieres voor verandering in kaart gebracht. Na afloop van het onderzoek wordt er een rapportage opgeleverd waaruit zal blijken hoe ”mature” de organisatie is als ketenspeler, waar de grootste uitdagingen liggen en welke issues de medewerkers zelf aangeven als mogelijke knelpunten om een excellente ketenpartner te kunnen worden. Op basis hiervan kan de organisatie haar ontwikkelplan eventueel bijstellen en onderdelen daarvan prioriteren.

  Via de nevenstaande link kunt u de folder downloaden. Indien u interesse heeft om een meting te laten uitvoeren, dan kunt u contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen.

    
   Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):

   Continue reading