Er zijn vele organisaties die zichzelf de vraag stellen of de traditionele rol als opdrachtgever – opdrachtnemer wel houdbaar is voor partijen die elkaar nodig hebben om tot prestatiedoorbraken te komen. Een van de manieren om prestatiedoorbraken te bereiken is strategisch en langdurig te gaan samenwerken, middels de principes van ketensamenwerking. Dit heeft echter vergaande consequenties, niet alleen voor de wijze waarop u met marktpartijen samenwerkt, maar ook voor de eigen organisatie. Immers, de keten is zo sterk als de zwakste schakel en indien u zelf ook actief gaat meedoen in de keten, dan dient u zelf ook klaar te zijn om de rol als ketenspeler excellent te kunnen vervullen.

Om partijen te helpen inzicht te krijgen in de eigen rijpheid als ketenspeler, is het KetenMaturityModel (kortweg KMM) ontwikkeld. Het Keten Maturity Model is een methodiek om de ketenrijpheid van individuele organisaties te kunnen meten. Hierbij wordt de organisatie beoordeeld door de eigen medewerkers, managers en directie vanuit 6 invalshoeken:

  1. Strategie & beleid: Heeft de organisatie een duidelijk lange termijnperspectief waarbinnen partnering een prominente plek inneemt?;
  2. Organisatie & processen: Heeft de organisatie een procesoriëntatie waarbinnen alle specialisten/afdelingen multidisciplinair samenwerken aan gezamenlijke klantgerichte doelen?;
  3. Mindset & gedrag: Heeft de organisatie een cultuur waarin mensen elkaar vertrouwen, graag helpen en waarbij de leidinggevenden de professionals de ruimte geven om dingen anders te doen cq ze daarin faciliteren?;
  4. Monitoring & verbetering: Heeft de organisatie duidelijke prestatiedoelen die ondersteund worden door een monitoringsysteem die de medewerkers in staat stelt om middels goede analyses tot verbeteringen te komen?;
  5. Informatie & communicatie: Wordt (klant/product/proces) informatie op een eenduidige wijze verzameld en vrijelijk gedeeld en er is veel aandacht voor het gezamenlijk bespreken van issues, uitdagingen, veranderingen en verbeteringen?;
  6. Leren & innoveren: Is er een besef binnen de organisatie dat het voorbestaan afhangt van het vermogen om zich voortdurend aan te passen aan de snel veranderende omgeving en wordt er daarom veel aandacht besteed aan ‘continu leren’ en innovaties die voor de toekomst belangrijk kunnen zijn?

Per invalshoek wordt middels een online meetinstrument met stellingen binnen uw eigen organisatie in kaart gebracht hoe de eigen medewerkers op verschillende functieniveaus dit ervaren en zien. Daarnaast worden de eventuele barrieres voor verandering in kaart gebracht. Na afloop van het onderzoek wordt er een rapportage opgeleverd waaruit zal blijken hoe ”mature” de organisatie is als ketenspeler, waar de grootste uitdagingen liggen en welke issues de medewerkers zelf aangeven als mogelijke knelpunten om een excellente ketenpartner te kunnen worden. Op basis hiervan kan de organisatie haar ontwikkelplan eventueel bijstellen en onderdelen daarvan prioriteren.

Via de nevenstaande link kunt u de folder downloaden. Indien u interesse heeft om een meting te laten uitvoeren, dan kunt u contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen.

     
    Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):