Bouwlogistieke oplossingen voor binnenstedelijk bouwen

– Voor u gevonden op het web –

In deze studie is, aan de hand van interviews met relevante gemeentelijke diensten in Amsterdam en betrokken private partijen in de bouwlogistieke keten van drie bouwprojecten in Amsterdam, een analyse gemaakt van de wijze waarop bouwprojecten in Amsterdam worden gecoördineerd met daarbij aandacht voor bouwlogistiek. Uit deze analyse volgt een aantal sterke punten van de
Amsterdamse aanpak:

  • het toepassen van een standaard werkwijze voor afstemmen van bouwprojecten (het coördinatiestelsel);
  • het opstellen van BLVC-plannen in de voorbereidingsfase van bouwprojecten, waarin de consequenties voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid staan beschreven evenals het communicatieplan naar de omgeving;
  • het inzetten van een bouwcoördinator in de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten in een stadsdeel voor de afstemming tussen alle betrokken partijen (zowel publiek als privaat);
  • het toepassen van modellen om de bouwlogistieke vervoersstromen te berekenen en de gevolgen op de totale verkeersdoorstroming.

Ondanks deze sterke punten in de huidige werkwijze is de Amsterdamse aanpak nog verre van optimaal en voor verbetering vatbaar. De genoemde sterke punten worden namelijk niet standaard en overal toegepast en het ontbreekt daarbij aan specifieke aandacht voor bouwlogistiek. Via nevenstaande link kunt u de rapportage lezen.

Building Information Model (BIM) based process mining

Voor u gevonden op internet, de master thesis van Stijn van Schaijk (Eindhoven University of Technology)

Onderzoek in de bouw sector in Nederland heeft aangetoond dat fouten in de planning, vooral afwijkingen in de planning, faalkosten veroorzaken tijdens bouwprojecten. Een meer realistische planning zou de oplossing moeten bieden voor dit probleem. Planningen voor bouwprojecten worden gemaakt met kennis en inzichten die zijn ontstaan gedurende eerder uitgevoerde projecten. Om inzicht te krijgen in het verloop van bouwprojecten worden ze gemonitord door bouwbedrijven. Interviews met experts uit de praktijk hebben aangetoond dat de systemen om te monitoren vooral zijn gebaseerd op hand geschreven notities. Ondanks dat men beseft dat monitoren belangrijk is zijn de huidige observatie systemen duur, tijd rovend, en foutgevoelig. Daarom wordt het monitoren zelden goed uitgevoerd en wordt de verzamelde data weinig gebruikt. Dit resulteert in het verbeteren van bouwprocessen op basis van gevoel, in plaats van op feiten gegenereerd uit accurate data. Via nevenstaande link kunt u de Engelse thesis downloaden.

 

Applying supply chain collaboration in the public sector of the construction industry

– Door: Joyce Carmen van Tellingen (TU Delft) –

Supply Chain Collaboration heeft zijn weg naar de Nederlandse Bouw gevonden maar is tot nu toe vooral door private partijen toegepast. Waarom wordt Supply Chain Collaboration niet toegepast door publieke opdrachtgevers?

Een van de redenen zou kunnen zijn dat publieke opdrachtgevers meer dan de private sector binnen de grenzen van verschillende juridische kader moeten opereren. Het juridische kader waarin publieke opdrachtgevers opereren werkt belemmerend voor de toepassing van Supply Chain Collaboration. De onderzoeksvraag die beantwoord wordt, gaat in op de wijze waarop publieke opdrachtgevers binnen de geldende wet en regelgeving toch met supply chain collaboration aan de slag kunnen. Middels nevenstaande link kunt u haar afstudeerrapport inzien.

 

Supply chain management in Nederland: Het gat tussen ideaal en praktijk wordt kleiner.

– Resultaten onderzoek naar de voortgang van de adoptie van de principes van supply chain management in Nederland anno 2015 –

De beloften van supply chain management (SCM) zijn groot: organisaties die deel uitmaken van daadwerkelijk geïntegreerde ketens scoren een hogere klanttevredenheid, hebben betrouwbaardere doorlooptijden, kunnen sneller leveren, springen flexibeler in op klantwensen, kampen met minder faalkosten en opereren duurzamer. Kortom: de kwaliteit van producten en diensten gaan omhoog, terwijl de kosten dalen. Maar waar staan organisaties op dit moment ten opzichte van het ideaalbeeld? En op welke aandachtsgebieden moeten ze zich in de toekomst concentreren? De Nationale Supply Chain Monitor (NSCM) geeft antwoord op deze vragen. Nevenstaand de link naar het onderzoek.

Sturen op samenwerking

Master Thesis van Ing. M. (Martijn) Blankestijn voor u gevonden op het web.

Gemeentes en corporaties zien een maatschappelijk belang in de realisatie van vrije sector huurwoningen in sociaaleconomisch minder sterke wijken. Deze realisatie leidt tot differentiatie van woningaanbod en bevolkingssamenstelling en daarmee tot de sociaaleconomische ontwikkeling en leefbaarheid van deze wijken. Hoewel er signalen zijn van een stijgende vraag naar deze huurwoningen komt de realisatie van voldoende en passend aanbod in het gedrang. Met de invoering van de herziening van de woningwet probeert de overheid te sturen op marktwerking. Deze marktpartijen hebben een primair financieel belang. Rekening houdend met het minder gunstige investeringsklimaat van deze wijken en voldoende alternatieve investeringsmogelijkheden in meer kansrijke gebieden is het daarom de vraag of, wanneer en in welke mate deze marktpartijen gaan investeren.

Marktwerking als sturingsprincipe kan in deze situatie onvoldoende functioneren. Met de invoering van de verhuurdersheffing wordt het veel corporaties bovendien in financieel opzicht moeilijk gemaakt om nog te investeren in dergelijke woningen, waardoor er een steeds grotere afhankelijkheid ontstaat van investeringen door marktpartijen. Vraag is of we met een andere manier van sturing toch kunnen komen tot samenwerking tussen corporatiesector en investerende marktpartijen ofwel beleggers, leidend tot de realisatie van vrije sector huurwoningen. Sturen op samenwerking staat daarom centraal in dit onderzoek. Nevenstaand de link naar zijn afstudeerrapport.

 

Samenvatting resultaten proefschrift ‘De waarde van ketensamenwerking’

Sinds 14 April jongstleden ben ik gepromoveerd tot doctor in de bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit. De promotie markeerde een mijlpaal van 10 jaar onderzoek naar de waarde van ketensamenwerking bij de nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen. De resultaten van het onderzoek (die slechts een momentopname betreffen) zijn hoopgevend. De toepassing van ketensamenwerking blijkt te leiden tot verbeterde prestaties op de dimensies tijd, geld en kwaliteit. Wel is duidelijk geworden dat ketensamenwerking in eerste instantie tot meer prestatieverschillen leidt bij onderhoud en renovatie dan bij de nieuwbouw van woningen. Om helderheid te verschaffen in de onderzoeksresultaten is middels nevenstaande link een samenvatting te downloaden. Dit moet er toe leiden dat sommige ‘columnisten’ de wind uit de zeilen wordt genomen door de feitelijke resultaten aan u ter beschikking te stellen.

Voor degene die alle ins en outs van het onderzoek willen bestuderen, is het boek via bol.com te bestellen.

voorkant Phd

In het boek is nader geconcretiseerd wat ketensamenwerking nu precies inhoudt en zijn de diverse samenhangende concepten nader gedefinieerd. Tevens zijn er instrumenten beschreven die zijn ingezet om te kunnen vaststellen of organisaties daadwerkelijk invulling geven aan de principes van ketensamenwerking en om prestaties te kunnen meten op dimensies tijd, geld en kwaliteit. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevonden resultaten van het onderzoek, worden conclusies getrokken en leerpunten beschreven voor zowel de sector alsook individuele organisaties.

Mutatieloos bouwen

– Voor u gevonden het afstudeeronderzoek van Sven Kroos in opdracht van Heijmans te Rosmalen –

Door middel van een onderzoek is informatie verzameld om uiteindelijk een oplossing te creëren voor het probleem dat in het vooronderzoek is geconstateerd: ‘wijzigingen tijdens de uitvoering’. Het project wat daarbij gediend heeft als onderzoeksproject is het ‘Nationaal Militair Museum’ in Soesterberg. Dit project is in het najaar van 2014 beschikbaar gesteld en heeft vanaf 13 december 2014 zijn deuren geopend voor het publiek. Gedurende het onderzoek is het voorbereidingsproces van dit project onderzocht.

Uit het vooronderzoek is gebleken dat in het voorbereidingsproces een aantal knelpunten voorkomen waardoor tijdens de uitvoering wijzigingen moeten worden doorgevoerd. In het geval van een project waar de UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden – Geïntegreerde Contracten) van toepassing is en de opdrachtnemer verantwoordelijkheden heeft van ontwerp tot uitvoering tot exploitatie is een vlekkeloos uitvoeringsproces gewenst. Fouten in het ontwerp die leiden tot wijzigingen in de uitvoering zijn namelijk voor rekening van de opdrachtnemer, omdat deze zelf verantwoordelijk is geweest voor dit ontwerp. Het verbeteren van het voorbereidingsproces zal uiteindelijk dus leiden tot een verbetering van het uitvoeringsproces en reductie van de extra kosten die gemaakt worden ten gevolge van wijzigingen tijdens de uitvoering. Daarom is na het onderzoek een verbeter voorstel gemaakt voor het voorbereidingsproces. Er is een toelichting gegeven op dit heringerichte voorbereidingsproces waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe het proces gebruikt moet worden om mutatieloos te kunnen bouwen.