Achtergrond auteur

dr.ing. Marcel Noordhuis is directeur bedrijfsoptimalisatie & ketensamenwerking bij Breman Woningbeheer Zuid en Associate bij Nyenrode Business Universiteit. Marcel houdt zich bezig met het stroomlijnen van de samenwerking binnen en tussen organisaties met als doelstelling lagere kosten, kortere doorlooptijden en een betere kwaliteit dan traditioneel mogelijk is.

In de afgelopen tien jaar heeft hij uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde van ketensamenwerking in de woningbouw en is daarop in 2015 aan Nyenrode Business Universiteit gepromoveerd. De resultaten van zijn onderzoek zijn o.a. beschikbaar door het verschijnen van het boek ‘De waarde van ketensamenwerking’. Dit boek is bij hem te bestellen door het sturen van een mailtje met uw gegevens naar m.noordhuis@nyenrode.nl

Evaluatie 5 jaar ketensamenwerking Wonen Limburg

‘- Voor u gelezen op Internet –

Wonen Limburg heeft in 2013 een innovatieve selectieprocedure toegepast voor het selecteren van samenwerkingspartners om haar niet-planmatige onderhoud en nieuwbouwopgaven uit te voeren, waarbij een betere samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier in de vorm van een ketensamenwerking centraal stond.

Wonen Limburg is hierin een van de koplopers geweest. Deze toepassing ging op dat moment gepaard met een aanzienlijke reductie in het aantal contractanten, nu verenigd in ketens, ten opzichte van de vigerende situatie.

2014 vormde het ‘pilot’-jaar voor de ketensamenwerking, waarna in 2015 een overeenkomst is afgesloten voor de periode tot en met 2019. Inmiddels is de ketensamenwerking voor het niet-planmatig onderhoud (NPO) vijf jaar onderweg. Het traject Nieuwbouw is ondertussen afgesloten als ketensamenwerking. De laatste projecten worden intussen afgerond en het traject is in een nieuwe vorm doorgestart. Inmiddels is er ook een nieuw ketensamenwerkingstraject gestart rondom energie en verduurzaming.

Wonen Limburg wilde de trajecten NPO en (op hoofdlijnen) Nieuwbouw evalueren om de belangrijkste leerervaringen te identificeren. Wonen Limburg wilde datgene wat de ketensamenwerking(en) heeft opgeleverd borgen en onderzoeken op welke wijze, al dan niet in de vorm van een nieuwe aanbesteding, dit vervolg kan worden vormgegeven. Via nevenstaande link vindt u de gehele rapportage.

De derde succesfactor ontrafeld; inzicht in gedrags- en organisatieprocessen die de transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving versnellen

‘- Voor u gevonden op internet, de publicatie komt uit 2017 maar nog steeds actueel –

Al ruim dertig jaar wordt gestreefd naar het energiezuiniger maken van de bestaande woningbouw. Ondanks subsidies en de ontwikkeling van innovatieve technieken, is nog geen sprake van grootschalige realisatie. Zeker niet waar het renovaties met hoge energieambities betreft. Voor opschaling is inzicht nodig in de gedrags- en organisatieprocessen die van invloed zijn op de realisatie. Dat is – naast geld en techniek – de derde succesfactor.

Met dit project wordt beoogd handelingsperspectief te bieden op basis van gedrags- en organisatiewetenschappelijke kennis. Dit doen we door kennis over gedragsmechanismen en organisatieprocessen die van invloed zijn op renovatieprojecten met hoge energieambities te ontrafelen en toepasbaar te maken voor uitvoeringsprofessionals. Dit doel verklaart de titel van het project; de derde succesfactor ontrafeld. De primaire doelgroep van het project zijn professionals die bezig zijn met woningrenovatie (zowel koop- als huurwoningen) in bewoonde staat met hoge energieambities. Hieronder vallen bouwbedrijven, aannemers, installateurs, ontwikkelaars en woningcorporaties, maar ook leveranciers en producenten, gemeenten en andere belanghebbenden zoals netwerkbedrijven.

Door concreet inzicht te bieden in de werking van gedragsmechanismen en organisatieprocessen, worden professionals in staat gesteld om deze inzichten effectief in een projectplan, procesontwerp of lokale aanpak te integreren. Via nevenstaande link kunt u het gehele onderzoek downloaden.

Handelsnatie op het spel

‘- Voor u gelezen op http://www.p-plus.nl, een interview met Jack van der Veen –

Vanuit de wetenschap komt een waarschuwing: de handelsnatie Nederland vernieuwt zich niet. Verkoop is uit. Samenwerking in ketens is in. In theorie lijkt iedereen het daar wel over eens te zijn, maar toch wordt dit inzicht over de rol van de Supply chain manager in de praktijk niet of nauwelijks toegepast. “Daar word ik soms wel een beetje wanhopig van”, bekent hoogleraar Supply chain management Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit. Nevenstaand de link naar het artikel.

ABN AMRO onderzoek naar faalkosten in de bouw (2019)

‘- Voor u gevonden op Internet en voor een klein deel gebaseerd op resultaten uit mijn proefschrift ‘De waarde van ketensamenwerking’ –

Faalkosten

Wat de klant zegt te willen, komt niet overeen met hoe de projectleider het begrijpt, hoe de architect het uitbeeldt, hoe de ingenieur het ontwerpt, hoe bouwtoezicht vindt dat het gebouwd moet worden, hoe de bouwer het uiteindelijk bouwt en wat de klant daadwerkelijk nodig heeft. Dit laat goed zien hoeveel partijen betrokken zijn bij een bouwproject en hoe complex en gefragmenteerd de bouwsector eigenlijk is.

Het is een sector waar veel partijen moeten samenwerken, lang van tevoren projecten
via een aanbesteding worden gewonnen en waar aanhoudende discussie is over de verdeling van het risico tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Doordat zoveel partijen aan een bouwproject werken, dit bij elk project in een andere samenstelling doen en aangezien ook nog de vorm en de locatie steeds verandert, is het onvermijdelijk dat de leercurve niet heel steil is en elke keer fouten worden gemaakt. Dit resulteert in hoge faalkosten voor de bouwsector.

Uit onderzoek van PwC uit 2013 blijkt dat obstakels in het proces tot grote problemen leiden. PwC heeft voor 33 grote bouwprojecten gekeken hoe vaak de projecten over het budget heengingen. In 94 procent van de onderzochte projecten was dit het geval. In 25 van de 33 projecten was de budgetoverschrijding zelfs meer dan 25 procent. Het is dus eerder regel dan uitzondering. Uit onderzoek van McKinsey naar grote infraprojecten
blijkt dat deze projecten 20 procent langer duren en 80 procent meer kosten dan beoogd. Via de nevenstaande link kunt u het gehele onderzoek lezen.

Hoe Ymere het volhoudt met haar co-makers (en de co-makers met Ymere)

‘- Voor u gevonden op Internet –

Na jarenlang werken aan de implementatie kan ik uit het artikel halen dat de onderliggende bedrijfskundige principes voor zover ik dat kan herleiden, worden ingevuld en dat dat resulteert in een win-win voor zowel opdrachtgever, bouwers en ook de gebruikers. Ketenverlenging en continu verbeteren blijven de grote uitdagingen alsook het in stand houden van de teams. Mooi om te zien dat zelfs in tijden van economische voorspoed de partners niet vervallen in korte termijn denken en ook de opdrachtgever koersvast blijft. Ketensamenwerking is niet even geïmplementeerd, lijkt (net zoals de theorie ons voorhoudt) te resulteren in duurzaam betere prestaties.

Woningcorporatie Ymere (77.000 woningen) werkt al sinds 2011 met co-makers en voegde begin februari 2019 HSB als extra bouwbedrijf toe. Een gesprek met alle co-makers en Ymere. “Te lief voor elkaar? Nee, we houden elkaar scherp.” Op de 17de verdieping van de ADAM Toren, met uitzicht op hun Amsterdamse huizen, wordt het glas geheven. HSB uit Volendam mag zich na wat proefdraaien officieel co-maker van Ymere noemen. Dura Vermeer, Thunnissen en Coen Hagedoorn Bouwgroepwaren dat al een tijdje en blijven het de komende vijf jaar ook. De sfeer is zo goed dat iedereen zich na afloop in de karaoke-lift propt op weg naar een restaurant om een broodje te eten. Ymere-directeur Viviane Regout had tijdens het toasten de band met de co-makers een latrelatie genoemd. Ze had wel eens gehoord dat iemand het vergeleek met een huwelijk, maar dat gaat haar te ver. “Het is een relatie die tegen een stootje kan. Nevenstaand de link de naar de rest van het artikel.

 

(Keten)Samenwerking tussen externe organisaties in een bouwketen.

‘Onderstaand een oproep van een afstudeerder met een verzoek aan u!’

In het kader van mijn afstudeeronderzoek sociale innovatie in een bouwproject ben ik op zoek naar u. Ik ben Yoeri Verburgh en ben momenteel in de laatste fase van de masterstudie Strategisch Project Management aan de HU University of Applied Sciences Utrecht.

In de bouw wordt er op verschillende manieren samengewerkt, uit onderzoek blijkt dat door het toepassen van ketensamenwerking er fors aan efficiency te winnen is. Volgens verschillende onderzoeken is motivatie een belangrijk element in het (blijvend) succesvol toepassen van ketensamenwerkingsactiviteiten zoals willen delen van kennis of elkaar vroegtijdig willen betrekken. Dit geeft aanleiding om in bouwprojecten te onderzoeken wat de mate van ketensamenwerking is en vanuit welke motivatie er wordt samengewerkt.

De centrale onderzoeksvraag: Is er een verband tussen type motivatie en ketensamenwerking in bouwprojecten?

Hiervoor doe ik een kwantitatief onderzoek, waarbij het noodzakelijk is dat betrokken organisaties openstaan voor het onderzoek. Voor het toetsen of er een verband is zoek ik bouwprojecten waarbij men ketensamenwerking toepast, en waarbij partijen er voor open staan om deel te nemen aan het onderzoek voor mijn eindscriptie.

Wie: Bouwprojecten waarin er door externe organisaties wordt samengewerkt in een bouwketen.         

Een bouwketen voor het onderzoek moet minimaal bestaan uit drie organisaties. Het onderzoek richt zich op keten- en organisatieniveau. Voor steekproef 1 de eindverantwoordelijke van de betrokken externe ketenorganisaties, en  2. (Be)sturende en ondersteunende medewerkers van de externe organisaties in de bouwketen. Exclusief : operationele laag zoals monteurs, timmerlieden, schilders etc. om operationele impact door het onderzoek te voorkomen.

Wanneer: In de periode van juni tot en met september 2019, bestaande uit twee steekproeven (toetsen). Bijvoorbeeld aansluitend aan een overleg waarin alle organisaties die een keten vormen aanwezig zijn, wel zo efficiënt.

Onderzoeker kan gelijk instructies en vragen beantwoorden en aanpassen aan u agenda. 

Wat : Steekproef 1: KSI Vragenlijst, Afnemen van ketensamenwerkingsindex (KSI) vragenlijst (Noordhuis, 2015) per betrokken organisatie samenwerkend in een keten voor het positioneren van de gehele keten en de bouwprojecten op de KSI meetschaal.

Steekproef 2:  Online vragenlijst, (e-mail lijst voor enquête), vragen over de onderwerpen motivatie en ketensamenwerking en type motivatie in de ketensamenwerking.

Tijd: Steekproef 1: Duurt voor het eenmalig invullen is ongeveer 7 minuten per ketenorganisatie. Steekproef 2: Duur voor het eenmalig invullen is ongeveer 5 minuten per deelnemer.

Alles wordt vooraf in goed overleg afgestemd.

Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig en geheel kosteloos, al dienen er wel vragenlijsten ingevuld te worden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. De antwoorden zijn niet te herleiden tot respondenten omdat het programma anonimiseert en er een beperkt aantal persoonlijke gegevens gevraagd wordt. De verzamelde gegevens worden anoniem geanalyseerd en vertrouwelijk behandeld. 

Met dit onderzoek hoop ik een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan de beroepspraktijk van ondernemers in bouwprojecten, en het onderzoeksdomein projectmanagement. Resultaten leveren inzicht en kennis op over het verband tussen type motivatie en ketensamenwerking. 

U zou mij enorm helpen door het leveren van een bijdrage in dit onderzoek, graag kom ik met u in contact!

Als tegenprestatie stuur ik u de resultaten van het onderzoek toe, waardoor u kennis opdoet van de mogelijkheden  die ketensamenwerking voor uw bouwprojecten biedt, en de verhoging van efficiency die dat wellicht voor u kan opleveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

ing. Yoeri Verburgh, yoeri.verburgh@student.hu.nl, 06-40630693