Trends op de bouwmarkt 2017 – 2020

– Voor u gevonden op Internet –

In deze studie wordt ingegaan op belangrijke trends op de bouwarbeidsmarkt aan de hand van drie thema’s: schaarste, flexibilisering en vitaliteit. Deze thema’s zijn actueel en van betekenis voor zowel partijen in de bouwsector als daarbuiten. Deze publicatie, die ook de aanleiding is geweest om een congres hierover te organiseren, is de eerste in een reeks. Het is de bedoeling jaarlijks over de ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt te rapporteren, waarbij volgtijdelijk inzicht wordt opgedaan en waarbij we systematisch kunnen werken aan verbetering van gegevens en hoe deze het best zijn te interpreteren.

De publicatie is verricht in opdracht van cao-partijen Bouw & Infra. Aan het hoofdstuk over vitaliteit is een bijdrage geleverd door Volandis. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de publicatie en de daarin getrokken conclusies berust volledig bij het EIB.

Hoe Poort6 samen met ketenpartners zijn reparatieproces repareerde

Een corporatie wil huurders snel en goed helpen zodra zij een defect melden. Daarbij komt het aan op soepel schakelen tussen callcenter, woningcorporatie en vakmannen. Als je hierbij werkt met externen, zoals Poort6, kan dat lastig zijn. Hoe deze woningcorporatie haar reparatieketen verbeterde met een aanpak die kosten reduceert én klanten blijer maakt.

Vakmannen zijn helden. Ze redden je, bijvoorbeeld als jouw cv-ketel op een koude dag ineens dienst weigert of als jouw toilet moet worden vervangen. Waardering gegarandeerd, zou je zeggen. Toch kan een vakman snel van hero naar zero gaan. Denk aan een situatie waarin jouw melding niet goed is opgenomen of doorgekomen. Dit kan betekenen dat de vakman de verkeerde onderdelen heeft meegenomen en nog een keer moet terugkomen. Dat is niet wat je wilt. Een huurder heeft meestal weinig begrip voor het excuus, dat er iets is ‘misgegaan in de communicatie’. En terecht.

Voor de rest van het artikel klik hier of gebruik de link naar de site waarop het artikel gepubliceerd was.

Mate van uitbesteden van onderhoud in de corporatiesector

– Voor u gevonden op Internet –

KWH

In deze uitgave staat het (niet) uitbesteden van onderhoud centraal. We hebben het hierbij over klein dagelijks onderhoud. Wanneer we naar de corporatiesector als geheel kijken, dan heeft circa 39% van de corporaties hun onderhoud volledig uitbesteed aan externe partijen. 20% van de corporaties doet meer dan 60% van het onderhoud in eigen dienst. Zoomen we hierbij in op de grootte van de corporatie, dan is te zien dat bij de
allerkleinste corporaties maar liefst 64% het onderhoud volledig heeft uitbesteed, tegenover 21% bij de allergrootste corporaties.

Bron: Aedes-benchmark

Vastgoedmanagement professionaliseren

‘- Voor u gelezen op Internet –

In deze handreiking wordt het professionaliseren van vastgoedmanagement in vogelvlucht behandeld. Begrijpelijke taal en inzichtelijke plaatjes, die aanzetten tot nadenken en inspireren om zelf aan de slag te gaan. Achter elk onderwerp zit een gedachtegoed dat op praktische wijsheid is gebaseerd. En bij elk onderwerp is ook gedetailleerdere informatie voorhanden waarmee verdere verdieping en overdracht van kennis en vaardigheden mogelijk is. Via nevenstaande link kunt u de publicatie bekijken.

Auteur: Hans Schut

Professioneel opdrachtgeverschap voor corporaties

‘- Voor u gevonden op Internet –

Hierbij de handreiking om de professionaliteit van de opdrachtgevende rol in uw organisatie te bepalen en de gewenste ontwikkelingen hierin te bespreken. De handreiking is gebaseerd op het instrument ‘Maturity Model Professioneel Publiek Opdrachtgeven’ van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft. Het maturity model is in nauwe interactie met vertegenwoordigers uit (semi-)publieke1 organisaties ontwikkeld en ingebed in de wetenschap.

Het maturity model stelt organisaties in staat intern een stand van zaken op te maken ten aanzien van het ontwikkelingsstadium van hun opdrachtgevende rol in de bouw: besteden zij aan alle voor opdrachtgeverschap relevante thema’s voldoende aandacht? Is er sprake van organisatiebrede professionalisering?

Aan de hand van een lijst relevante aspecten beschouwen medewerkers van organisaties – van hoog tot laag en organisatiebreed – hun eigen organisatie. Zo ontstaat en gezamenlijk beeld van waar de organisatie op een bepaald moment en op een bepaald aspect staat, en hoe de organisatie zich, vanuit eigen gestelde doelen op dit vlak, verder kan ontwikkelen.

Verschillende (semi-)publieke organisaties, waaronder een aantal corporaties, hebben inmiddels het maturity model toegepast. In deze publicatie delen wij hun gezamenlijke bevindingen. Er is een aantal ‘rode draden’ te ontdekken in de wijze waarop corporaties zich ontwikkelen bij de vernieuwing van hun opdrachtgevende rol. Door van elkaars ervaringen te leren, komt het (semi-) publieke domein verder. Deze publicatie hoopt daartoe inspiratie te bieden.

Deze handreiking gaat in op professioneel opdrachtgeverschap, de inhoudelijke resultaten van het onderzoek naar de toepassing van het maturity model en doet aanbevelingen voor corporaties. Ook voor andere organisaties in het (semi-)publieke domein is de publicatie bruikbaar, omdat daar vergelijkbare ontwikkelingen zichtbaar zijn. Via nevenstaande link kunt u de rapportage inzien.

Gemeentelijke vastgoedorganisaties: de stand van het land

– Voor u gevonden op Internet –

Tijdens de regiobijeenkomsten van ‘Bouwstenen voor Sociaal’ over vastgoedmanagement heeft een groot aantal gemeenten en scholen zichzelf gescoord op professionaliteit. Welk beeld levert dit op? In hoeverre kan een vastgoedafdeling van een publieke organisatie zich staande houden en zijn taak adequaat uitvoeren? Dit artikel geeft een beeld van de stand van het land. Via nevenstaande link kunt u de rapportage inzien.

Auteurs: Wicher F. Schönau en Jeffrey de Bruijn