Mate van uitbesteden van onderhoud in de corporatiesector

– Voor u gevonden op Internet –

KWH

In deze uitgave staat het (niet) uitbesteden van onderhoud centraal. We hebben het hierbij over klein dagelijks onderhoud. Wanneer we naar de corporatiesector als geheel kijken, dan heeft circa 39% van de corporaties hun onderhoud volledig uitbesteed aan externe partijen. 20% van de corporaties doet meer dan 60% van het onderhoud in eigen dienst. Zoomen we hierbij in op de grootte van de corporatie, dan is te zien dat bij de
allerkleinste corporaties maar liefst 64% het onderhoud volledig heeft uitbesteed, tegenover 21% bij de allergrootste corporaties.

Bron: Aedes-benchmark

Vastgoedmanagement professionaliseren

‘- Voor u gelezen op Internet –

In deze handreiking wordt het professionaliseren van vastgoedmanagement in vogelvlucht behandeld. Begrijpelijke taal en inzichtelijke plaatjes, die aanzetten tot nadenken en inspireren om zelf aan de slag te gaan. Achter elk onderwerp zit een gedachtegoed dat op praktische wijsheid is gebaseerd. En bij elk onderwerp is ook gedetailleerdere informatie voorhanden waarmee verdere verdieping en overdracht van kennis en vaardigheden mogelijk is. Via nevenstaande link kunt u de publicatie bekijken.

Auteur: Hans Schut

Professioneel opdrachtgeverschap voor corporaties

‘- Voor u gevonden op Internet –

Hierbij de handreiking om de professionaliteit van de opdrachtgevende rol in uw organisatie te bepalen en de gewenste ontwikkelingen hierin te bespreken. De handreiking is gebaseerd op het instrument ‘Maturity Model Professioneel Publiek Opdrachtgeven’ van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft. Het maturity model is in nauwe interactie met vertegenwoordigers uit (semi-)publieke1 organisaties ontwikkeld en ingebed in de wetenschap.

Het maturity model stelt organisaties in staat intern een stand van zaken op te maken ten aanzien van het ontwikkelingsstadium van hun opdrachtgevende rol in de bouw: besteden zij aan alle voor opdrachtgeverschap relevante thema’s voldoende aandacht? Is er sprake van organisatiebrede professionalisering?

Aan de hand van een lijst relevante aspecten beschouwen medewerkers van organisaties – van hoog tot laag en organisatiebreed – hun eigen organisatie. Zo ontstaat en gezamenlijk beeld van waar de organisatie op een bepaald moment en op een bepaald aspect staat, en hoe de organisatie zich, vanuit eigen gestelde doelen op dit vlak, verder kan ontwikkelen.

Verschillende (semi-)publieke organisaties, waaronder een aantal corporaties, hebben inmiddels het maturity model toegepast. In deze publicatie delen wij hun gezamenlijke bevindingen. Er is een aantal ‘rode draden’ te ontdekken in de wijze waarop corporaties zich ontwikkelen bij de vernieuwing van hun opdrachtgevende rol. Door van elkaars ervaringen te leren, komt het (semi-) publieke domein verder. Deze publicatie hoopt daartoe inspiratie te bieden.

Deze handreiking gaat in op professioneel opdrachtgeverschap, de inhoudelijke resultaten van het onderzoek naar de toepassing van het maturity model en doet aanbevelingen voor corporaties. Ook voor andere organisaties in het (semi-)publieke domein is de publicatie bruikbaar, omdat daar vergelijkbare ontwikkelingen zichtbaar zijn. Via nevenstaande link kunt u de rapportage inzien.

Gemeentelijke vastgoedorganisaties: de stand van het land

– Voor u gevonden op Internet –

Tijdens de regiobijeenkomsten van ‘Bouwstenen voor Sociaal’ over vastgoedmanagement heeft een groot aantal gemeenten en scholen zichzelf gescoord op professionaliteit. Welk beeld levert dit op? In hoeverre kan een vastgoedafdeling van een publieke organisatie zich staande houden en zijn taak adequaat uitvoeren? Dit artikel geeft een beeld van de stand van het land. Via nevenstaande link kunt u de rapportage inzien.

Auteurs: Wicher F. Schönau en Jeffrey de Bruijn

Gedrags- en organisatieprocessen die verduurzamen versnellen

‘- interessante rapportage voor u gevonden op Internet –

Al ruim dertig jaar wordt gestreefd naar het energiezuiniger maken van de bestaande woningbouw. Ondanks subsidies en de ontwikkeling van innovatieve technieken, is nog geen sprake van grootschalige realisatie. Zeker niet waar het renovaties met hoge energieambities betreft. Voor opschaling is inzicht nodig in de gedrags- en organisatieprocessen die van invloed zijn op de realisatie. Dat is – naast geld en techniek – de derde succesfactor.

In de bijgevoegde rapportage wordt beoogd handelingsperspectief te bieden op basis van gedrags- en organisatiewetenschappelijke kennis. Dit doen de onderzoekers door kennis over gedragsmechanismen en organisatieprocessen die van invloed zijn op renovatieprojecten met hoge energieambities te ontrafelen en toepasbaar te maken voor uitvoeringsprofessionals. Dit doel verklaart de titel van het project; de derde succesfactor ontrafeld.

De primaire doelgroep van het project zijn professionals die bezig zijn met woningrenovatie (zowel koop- als huurwoningen) in bewoonde staat met hoge energieambities. Hieronder vallen bouwbedrijven, aannemers, installateurs, ontwikkelaars en woningcorporaties, maar ook leveranciers en producenten, gemeenten en andere belanghebbenden zoals netwerkbedrijven. Door concreet inzicht te bieden in de werking van gedragsmechanismen en organisatieprocessen, worden professionals in staat gesteld om deze inzichten effectief in een projectplan, procesontwerp of lokale aanpak te integreren. Via nevenstaande link kunt u de rapportage downloaden.