Sinds 2010 organiseren wij samen met Anke van Hal (hoogleraar duurzaamheid van Nyenrode Business Universiteit) de bijeenkomsten van het platform ketensamenwerking.

Dit platform kent twee doelgroepen; Executives en High Potentials. Daar waar Executives met name strategisch/tactisch betrokken zijn bij de implementatie van ketensamenwerking, krijgen de High Potentials vaak de opdracht vanuit de directie/management om ketensamenwerking te (gaan)implementeren.

Voor beide doelgroepen hebben we college-reeksen ontwikkeld die handvatten bieden bij het doorgronden van de achterliggende principes van ketensamenwerking en de do’s en dont’s die bij de implementatie komen kijken.

De deelnemers die de afgelopen jaren lid zijn geworden doen dat niet alleen maar om te netwerken, maar hebben de intrinsieke motivatie om uit te willen blinken in het toepassen van ketensamenwerking, omdat deze wijze van samenwerken resulteert in een verbeterde prestatie op tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid en bovendien veel meer inzet op samenwerken vanuit vertrouwen dan samenwerken vanuit wantrouwen met alle (tijd en geld) verslindende mechanismen die daarbij horen.


Het toepassen van de principes van (interne) ketensamenwerking zou je dat binnen de eigen organisatie terug moeten vinden in:

 1. strategie & beleid,
 2. organisatie & processen,
 3. mindset & gedrag,
 4. monitoring & verbetering,
 5. informatie & communicatie,
 6. en leren & innoveren.

Binnen de samengestelde (externe) keten zou men dat moeten terugvinden in de mate:

 1. waarin er een lange termijn samenwerking met (keten)partners is aangegaan en er (win/win) doelstellingen zijn gedefinieerd;
 2. ketenpartners zo vroeg mogelijk betrokken worden in de optimalisatie van de bouwopgave,
 3. informatie door de hele keten wordt gedeeld,
 4. prestaties gezamenlijk worden gemonitord,
 5. er gezamenlijk aan continu verbeteren wordt gewerkt,
 6. en er sprake is van een gezamenlijk incentive systeem dat de lusten/lasten in de samenwerking verdeelt.

De onderwerpen die in het platform behandeld worden hangen dan ook altijd samen met een van de genoemde thema’s en helpen de deelnemers ”concreet te maken” wat nodig is om in de eigen organisatie de slag te kunnen maken naar het worden van een excellente ketenspeler. Tevens staat dit platform stil bij datgene wat er in de (externe) samenwerking met ketenpartners moet gebeuren om duurzaam succesvol te kunnen zijn.


Het doel van het platform

 • Een verbinding leggen tussen de realisatie van de verduurzamingsopgave en het toepassen van ketensamenwerking;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van ketensamenwerking en verduurzaming met de deelnemers delen;
 • Reflecteren op de eigen successen en mislukkingen en de reflecties van anderen daarover te horen (en daar van te leren);
 • Duidelijk te maken dat de implementatie van ketensamenwerking zowel binnen als tussen organisaties minstens evenveel aandacht nodig heeft als ”sec” het uitvoeren van de bouwopgave zelf. Men kan daarbij stellen dat er twee uitdagingen simultaan lopen, de bouwkundige opgave en de organisatiekundige opgave. Die laatste wordt na de selectie van partijen vaak vergeten.
 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers koppelen waardoor er meer ketensamenwerkingsverbanden ontstaan.

Locatie 

De platformbijeenkomsten vinden plaats op het terrein van Kasteel de Vanenburg in Putten. Op deze locatie is het mogelijk de deelnemers met hun introduce’s met voldoende ruimte aan tafels te laten plaats nemen. Tevens hebben we ons eigen cafe, terras, lunch en buffetruimte bij de hand waarbij we niet gestoord zullen worden door andere gasten.


Programma

Hiernavolgend vindt u zowel het High Potential Programma alsook het Executive Programma. Indien u wenst deel te nemen dan kunt u zich onderaan de pagina opgeven of ons een mailtje sturen.


Programma voor High Potentials [voor o.a. managers, hoofden, projectleiders]

Programma High Potential Platform Ketensamenwerking 2024 – Weblog Ketensamenwerking


Programma voor Executives [voor o.a. directeuren, bestuurders]

Programma Executive Platform Ketensamenwerking 2024 – Weblog Ketensamenwerking


Deelnemen?

Geef je op via de onderstaande link voor een of beide programma’s.

   
  Ik zou graag (aankruisen wat uw wensen zijn):